Ocolul Silvic al municipiului Bistriţa a luat fiinţă în anul 2002, potrivit autorizaţiei de funcţionare nr. 5 din 29.04.2002, cu o suprafaţă de început, de 4925,2 ha fond forestier proprietatea municipiului Bistriţa şi a comunei Livezile.

Odată cu modificarea legislaţiei şi apariţia Legii nr. 46 / 2008 privind Codul silvic, a apărut necesară transformarea Ocolului Silvic al municipiului Bistriţa din instituţie publică cu personalitate juridică în regie publică locală cu specific exclusiv silvic. Astfel, din anul 2009, cu autorizaţia de funcţionare nr. 58, Ocolul silvic funcţionează ca regie publică locală R.A. a municipiului Bistriţa.
Regia are în administrare fondul forestier proprietate publică a municipiului Bistriţa şi a comunei Livezile, înregistrat ca atare în amenajamentele silvice şi în cercetarea statistică Silv 1, actualizat pe baza intrărilor şi cedărilor de terenuri legal efectuate în suprafaţă totală de 5693 ha, din care municipiul Bistriţa 3418 ha, iar comuna Livezile 2235 ha şi are următoarele obiective strategice:

- gospodărirea durabilă şi unitară a pădurilor în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice şi a normelor de regim silvic a fondului forestier;
- asigurarea pazei şi integrităţii fondului forestier;
- valorificarea superioară a masei lemnoase;
- asigurarea unei stări fitosanitare corespunzătoare prin lucrări specifice de protecţie a pădurilor;
- valorificarea superioară a produselor pădurii, altele decât lemnul, în vederea creşterii producţiei silvice;
- creşterea contribuţiei pădurilor la îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi la asigurarea economiei locale cu lemn, cu alte produse ale pădurii şi cu produse specifice silvice;
- executarea lucrărilor de întreţinere în arborete tinere;
- executarea tratamentelor silvice şi promovarea regenerării naturale;
- asigurarea stabilităţii şi creşterea capacităţii funcţionale a ecosistemelor forestiere.


Pentru asigurarea la timp şi cu materiale biologice valoroase a lucrărilor de împăduriri, O.S.M. Bistriţa R.A., a înfiinţat o pepinieră silvică şi produce atât puieţi forestieri pentru fondul forestier pe care îl administrează cât şi puieţi de talie mijlocie / mare şi ornamentali pentru spaţiile verzi ale municipiului Bistriţa şi ale comunei Livezile.

În anul 2011, O.S.M. Bistriţa a fost atestat pentru efectuarea următoarelor lucrări:
Proiectare - efectuarea studiilor de teren şi elaborarea documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrări de îmbunătăţiri funciare în domeniul silvic;
Execuţie - efectuarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare în domeniul silvic.

O activitate importantă a O.S.M. Bistriţa este preluarea în gestiune a fondului de vânătoare 24 Cuşma, ce deţine un important fond cinegetic, specii de vânat mic (fazan, iepure, căprior) şi vânat mare (mistreţ, cerb, urs).
O.S.M. Bistriţa organizează contra cost, în sezonul de vânătoare, acţiuni de vânătoare cu vânători români şi străini.

Ultimele anunturi


ANUNT LICITATIE PRESTARI SERVICII EXPLOATARE MASA LEMNOASA

NR. 3188 / 29.12.2020

ANUNȚ LICITATIE DE PRESTARI SERVICII Ocolul Silvic al municipiului Bistrita R.A organizeaza licitatie pentru atribuirea de lucrari de exploatare de masa lemnoasa , prin prestari servicii pentru un număr de DOUA partizi constituite in suprafata de padure proprietatea comunei Livezile, cu un volum brut total de 1.584 m3 din producția anului 2021. Licitatia va avea loc în data de 19.01.2021, ora 1100 la sediul Primariei Comunei Livezile , din localitatea Livezile , str. Caminului , nr.161 , jud. B-N. Pentru admiterea la licitație ofertanții vor depune până la data de 14.01.2021 ora 1300, dată la care va avea loc preselecția , documentatia prevazuta in caietul de sarcini. Caietul de sarcini si documetele tehnice aferente pot fi achizitionate de la sediul Ocolului Silvic al municipiului Bistrita R.A , incepand cu data de 05.01.2021.Pretul caietului de sarcini este de 100 lei. Licitația va fi publică, cu prezentarea ofertelor financiare scrise în plic închis și sigilat, marcat cu denumirea și adresa ofertantului, care se va depune la secretariatul ocolului pana la data de 19.01

PV Preselectie Livezile 23.12.2021

OCOLUL SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRITA RA

NR. 3352 / 23.12.2021

PROCES VERBAL DE PRESELECȚIE NR. 14 / 2021

Încheiat azi, 23.12.2021

cu ocazia preselecției operatorilor econiomici care au depus documentație

pentru înscrierea la lictitația de material lemnos fasonat din data de 29.12.2021, ora 1100

1. Locul desfășurării: sediul Ocolului Silvic al municipiului Bistrița RA, Bistrița, str. Vasile Lupu , nr.16A.

2. Anunțul publicitar nr. 3270 /16.12.2021 s-a făcut pe site-ul www.ocoalesilvice.ro, sectiunea Masă lemnoasă, www.osmbistrita.ro și s-a afisat la sediul Ocolului Silvic al municipiului Bistrița RA și prevede data de 23.12.2021 ora 1100 ca termen limită pentru depunerea documentelor pentru înscrierea la licitație.

3. Comisia de preselectie s-a constituit in baza Deciziei nr. 15/19.05.2021, a șefului ocolului silvic, având următoarea componență:

- ing. Bălan Raveca – președinte

- ing. Bota Teofil Nicușor - membru

- ing. Vlad Nicolae Ionică- membru

Subsemnații:

- ing. Bota Teofil Nicușor

- ing. Vlad Nicolae I

PV Preselectie Bistrita 23.12.2021

OCOLUL SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRITA RA

NR. 3351 / 23.12.2021

PROCES VERBAL DE PRESELECȚIE NR. 14 / 2021

Încheiat azi, 23.12.2021

cu ocazia preselecției operatorilor econiomici care au depus documentație

pentru înscrierea la lictitația de material lemnos fasonat din data de 29.12.2021, ora 1000

1. Locul desfășurării: sediul Ocolului Silvic al municipiului Bistrița RA, Bistrița, str. Vasile Lupu , nr.16A.

2. Anunțul publicitar nr. 3270 /16.12.2021 s-a făcut pe site-ul www.ocoalesilvice.ro, sectiunea Masă lemnoasă, www.osmbistrita.ro și s-a afisat la sediul Ocolului Silvic al municipiului Bistrița RA și prevede data de 23.12.2021 ora 1100 ca termen limită pentru depunerea documentelor pentru înscrierea la licitație.

3. Comisia de preselectie s-a constituit in baza Deciziei nr. 15/19.05.2021, a șefului ocolului silvic, având următoarea componență:

- ing. Bălan Raveca – președinte

- ing. Bota Teofil Nicușor - membru

- ing. Vlad Nicolae Ionică- membru

Subsemnații:

- ing. Bota Teofil Nicușor

- ing. Vlad Nicolae Io

Vizualizeaza toate anunturile